AutoProvince.js เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ภาคในประเทศไทย แบบไม่ใช้ SQL

AutoProvince Version 1.3 ( Coming Soon )

+ เพิ่มการแสดงชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล เป็นภาษาอังกฤษ

AutoProvince Version 1.2 ( beta )

+ เปลี่ยนฐานข้อมูลประเทศไทยเป็นฐานข้อมูลตัวล่าสุด ( ครบถ้วนจังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ )

+ เปลี่ยนฐานข้อมูลจากเวอร์ชั่นเดิมจาก xml มาใช้เป็น json ทำให้สามารถปรับแก้ฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น

+ แก้ไขโค๊ดคำสั่งหลักในการค้นหา จังหวัด อำเภอ ตำบลที่เลือก เพิ่มความเร็วในการประมวลผล

+ เพิ่มความสามารถในการระบุ ภาค ( Geography ) ของจังหวัดที่เลือก

AutoProvince Version 1.0

+ ใช้ xml เป็นฐานข้อมูล

จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ตัวอย่างการใช้งาน
$('body').AutoProvince({ PROVINCE:'#province', // select สำหรับรายชื่อจังหวัด AMPHUR:'#amphur', // select สำหรับรายชื่ออำเภอ DISTRICT:'#district', // select สำหรับรายชื่อตำบล POSTCODE:'#postcode', // input field สำหรับรายชื่อรหัสไปรษณีย์ GEOGRAPHY:'#geography', // input field แสดงภาค arrangeByName:false // กำหนดให้เรียงตามตัวอักษร ลำดับจังหวัด });
ตัวอย่างการใช้งาน แบบกำหนดเริ่มต้น จังหวัด อำเภอ ตำบล
$('body').AutoProvince({ PROVINCE:'#province', // select สำหรับรายชื่อจังหวัด AMPHUR:'#amphur', // select สำหรับรายชื่ออำเภอ DISTRICT:'#district', // select สำหรับรายชื่อตำบล POSTCODE:'#postcode', // input field สำหรับรายชื่อรหัสไปรษณีย์ GEOGRAPHY:'#geography', // input field แสดงภาค CURRENT_PROVINCE:1, // แสดงค่าเริ่มต้น ใส่ไอดีจังหวัดที่เคยเลือกไว้ CURRENT_AMPHUR:1, // แสดงค่าเริ่มต้น ใส่ไอดีอำเภอที่เคยเลือกไว้ CURRENT_DISTRICT:1, // แสดงค่าเริ่มต้น ใส่ไอดีตำบลที่เคยเลือกไว้ arrangeByName:false // กำหนดให้เรียงตามตัวอักษร ลำดับจังหวัด });
Download AutoProvince 1.0 Download AutoProvince 1.2