AutoProvince.js

ใช้ฐานข้อมูลเป็น XML ติดตั้งและใช้งานแบบ jQuery Plugin

อำเภอ :
จังหวัด :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
ตัวอย่างการใช้งาน
$('body').AutoProvince({ PROVINCE:'#province', // เลือก select สำหรับรายชื่อจังหวัด AMPHUR:'#amphur', // เลือก select สำหรับรายชื่ออำเภอ DISTRICT:'#district', // เลือก select สำหรับรายชื่อตำบล POSTCODE:'#postcode', // เลือก input field สำหรับรายชื่อรหัสไปรษณีย์ arrangeByName:false // กำหนดให้เรียงตามตัวอักษร });
DOWNLOAD